Pacsuné Fodor Sára helytörténeti kutató életrajza és munkássága

Pacsuné Fodor Sára 

(Várpalota, 1926. ápr. 26- Győr, 2006. július 4.)                                               

Várpalotán született többgenerációs néptanító családban. Édesapja Fodor Ödön a várpalotai római katolikus iskolában tanított.Nagyapja, Horváth János - írói néven Váth János – Balatonalmádiban volt igazgató-tanító. Édesanyja Kuczor Sára okleveles óvónőként szerzett képesítést.

Fodor Sára tanulmányait a „Zárdaiskolában”, a Római Katolikus Leányiskolában kezdte, majd polgári iskola elvégzése után Veszprémben az Angolkisasszonyok Tanítóképzőjében képesítőzött 1945-ben. Tanulmányai alatt részt vett a levente lánycsapat vezetőképzőjében, ahol  népdalokat, népi játékokat és néptáncot tanult.1945. szeptemberétől Pétfürdőn tanított.

1947-ben Siófokon a Balatoni Népfőiskola néprajzi tanfolyamán életre szóló indíttatás kapott arra, hogy néprajzzal, néptánccal foglalkozzon. Pétfürdőn néptánccsoportot hozott létre.

1951-57 között betegsége miatt nem dolgozhatott tanítóként. 1957-től ismét tanított (a várpalotai 2. sz., 7. sz. Általános Iskolában).

1959-től 25 éven át bábjátszó szakköröket, csoportokat vezetett. Meséket, népballadákat állítottak színpadra. Maga is írt bábdarabokat, szövegkönyveket, melyek megjelentek a Bábjátékos kiskönyvtár című műsorfüzetben. Módszertani anyagként kiadták Csehszlovákiában   a „Három székely népballadát”.  Legsikeresebb bábcsoportja Vadrózsa néven működött a Gyermek- és Ifjúsági Házban. Az általa vezetett bábcsoportok  megyei bábjátékos fesztiválokon 24 arany és 3 ezüst oklevelet nyertek. 1968-ban az I. Játszunk bábszínházat című televíziós vetélkedőn a Kis Júlia balladája  Ezüst Paraván-díjat kapott. A „Három székely” népballada nagy sikert aratott Budapesten és Pécsett is.

Pedagógiai és iskolán kivüli neveléssel foglalkozó írásaival megyei és országos pályázatokon vett részt. 1964-ben az országos pedagógiai pályázaton a Bábjátszó szakkörök négy éves munkatervével, majd az „Ötesztendős az Iskolatelevízió” pályázaton „A négy évszak „ c. forgatókönyvével (melyet, az I. osztályosok számára környezetismereti tantárgyból készített)  3. díjat nyert .

1973-ban betegsége miatt rokkant nyugdíjazták. Ekkor kezdett foglalkozni néprajzi, helytörténeti, pedagógiai és közművelődési cikkek, tanulmányok, pályamunkák írásával. Számos megyei, országos díjat, különdíjat nyert (négy országos első, több második és különdíj)

Írásai megjelentek a Honismeret, a Műhely, a Veszprém Megyei Honismereti Tanulmányok, az Új Horizont, a Somogyi Honismereti Híradó, a Veszprém Megyei Pedagógiai Körkép, a Várpalotai Helytörténeti Értesítő, a Várpalotai Füzetek című periodikákban, a Naplóban, helyi lapokban (Palotai Újság, Várpalotai Újság) és más kiadványokban.

Több önálló kötete is megjelent. Munkáival hozzájárult Várpalota múltjának feltárásához. Gyűjtéseivel a helyi népélet, a már megszűnt népi mesterségek, foglalkozások történetének megírásával az egyetemes néprajztudomány számára fontos forrásanyagot szolgáltatott.

1987-től 1999. decemberéig a Várpalotai Tájház és Helytörténeti Gyűjteményben dolgozott, ahol a gyermekek számára helytörténeti szakkört vezetett. Az iskolás csoportok számára tárlatvezetéseket, helytörténeti órákat tartott.

1989 nyarán bábszínpadra dolgozta fel „Palota várának dicső napjai” című történelmi játékot, mely Thury Györgyről és Palota várának törökök elleni védelméről szól. Ezzel a darabbal a Széchényi Társaság pályázatán külön díjat nyert.

1989-ben felkutatta Várpalota régi mezővárosi címerét, melyet egy év múlva a város címerének fogadott el és ma is ez díszíti jelképeit.

2000 szeptemberétől rövid ideig hitoktatóként dolgozott. Tevékenyen részt vett Várpalotán a cserkészcsapat újjászervezésében.

Tagja volt több országos, megyei és helyi társadalmi egyesületnek és szervezetnek (Összmagyar Testületnek, a Néprajzi Múzeum Baráti Körének, a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédiai Munkaközösségnek, az UNIMA-nak (Nemzetközi Bábjátékos Szövetség, a Magyar Néprajzi Társaságnak, a Honismereti Egyesületnek, a Veszprém Megyei Neveléstörténeti Társaságnak, a Veszprém Megyei Múzeuimok Baráti Körének, a Megyei Pedagógiai Társaságnak, a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának, valamint egyik alapítója és vezetőségi tagja volt a Várossszépítő- és Védő Egyesületnek. Évente részt vett az Országos Honismereti Akadémián.

Várpalota múltjának kutatásával fogalakozott, több munkájával segítette a helytörténet bővítését, annak továbbadását az ifjúságnak, felnőtteknek egyaránt. Felkutatta az 1848-49-es forradalom és szabadságharc palotai hőseit. Felhívta a város figyelmét a temető alatt lévő kolostor romjaira, szerepe volt abban, hogy az első városi kórház, az Ispotály falára emléktábla kerüljön. Felkutatta és feldolgozta Petőfi István – Petőfi Sándor öccse – várpalotai kötődését és a városban írt verseit. Szorgalmazta, hogy a Thury téren emlékkő legyen elhelyezve az egykori mészárszék helyén, ahol Petőfi István dolgozott.

Segítette a Római katolikus temető feltérképezését, a város jeles személyei sírkövének felkutatását. Nemcsak kutatta a város egykori neves embereinek életét, munkásságát, szorgalmazta az utcák róluk történő elnevezését is.

Rendszeres segítője és zsüritagja volt az általános iskolások számára rendezett helytörténeti vetélkedőknek, melyeket az ötlete nyomán indítottak el a 90-es években.

Kötetbe szerkesztette édesapja Fodor Ödön munkásságát és költeményeit.  Megírta egy régi palotai család, a Bátor család történetét. Írásait, hagyatékát a könyvtár őrzi.

Munkásságát számos oklevéllel, díjjal elismerték.

Várpalotáért Emlékérem arany fokozata (1967), az UNIMA (a Nemzetközi Bábjátékos Szövetség) és Népművelési Intézet oklevele, Kiváló Társadalmi Munkás érem (1986), Társadalmi Munkáért oklevél (1986), Aranydiploma (1995), Várpalota Közművelődéséért (1999), Honismereti Emlékérem (2001).

Várpalota Város Önkormányzata 1994-ben Várpalota Város Díszpolgára címmel tüntette ki. (1994-ben írt önéletrajza .)

 

Jelentősebb művei

1.  Ifjúsági intézmények és azok kulturális tevékenysége a két világháború között Várpalotán 1987. - Várpalota : [s.n.]. - 71 lev. : ill.

2. Kulturális egyesületek és tevékenységformák 1920-1944 között Várpalotán [1986]. - Várpalota : [s.n.]. - 95 lev. : ill.

3. A várpalotai Ifjúsági és Úttörőház múltja : Betekintés a város kulturális életébe [1981]. - Várpalota : [s.n.]. - 81 p.

4. A várpalotai Ifjúsági és Úttörőház története 1968-1982-ig 1982. - Várpalota : [s.n.]. - 75 lev.

5. Veszprém megye öntevékeny bábjátékos életének története. - [S.l.] : [s.n.]. - 28 p.

6. Leszármazottak és mások emlékezései Várpalotán az 1848-ban harcoló őseikre : általános iskolások helytörténeti szakkörének kutatásai 1997.- Várpalota : [s.n.]. - 17 p.

7. A honfoglalás- és az Árpád-kori magyarság kultúrájának áttekintése, művelődési lehetőségei, iskolái a Dunántúlon. - [S.l.] : [s.n.]. - 27 p.

8. A várpalotai Helytörténeti Gyűjtemény a gyerekek iskolán kívüli ismeretszerzésének szolgálatában / Pacsuné Fodor Sári. - In: Megyei Pedagógiai Körkép. - XXI. 1. sz., p. 42-      45. - ill.

9. Bábjátszó szakkörök Várpalotán. - 17 p.

10. Bányásztemetés Várpalotán. - 2 p.

11. Cserkészavatás Várpalotán. - 3 p.

12. Ember tudtam maradni és még élek. - 19 p.

13. A fehér kereszt egyesület : egy emlék nyomán. - 7 p.

14. A Fehér Kereszt Egyesület / Pacsuné Fodor Sára. - In: Honismeret. - 32. évf. 4. sz. (2004. augusztus), p. 89-91

15. Fehér Kereszt Egyesület és hasonló célú karitatív törekvések 2000. - Várpalota. - 70 lev. : ill. Laczkó Dezső Múzeum néprajzi és nyelvjárási gyűjtőpályázatára beadott munka. - I. díjat nyert

16.  A háborús évek és tanítói pályakezdésem. - 11 p.

17. Három székely népballada / Fodor Sári. - Dunajska Streda : Okresné Osvetové Stredisko, 1984. - 23, [5] p. : ill. ; 29 cm  Borítócím: Bábjátékok. Székely népballadák. Módszertani segédanyag

18. Helytörténeti Gyűjtemény : Várpalota, Jókai u. 15. / [Pacsuné Fodor Sára]. - 10 p. : ill. ; 24 cm

19. Kétszer volt polgári iskola Várpalotán. - 179 p.

20. A Kossuth utca és lakói / Pacsuné Fodor Sára és Szabadi Béla írásai ; [előszó Huszár Pál]. - Várpalota : Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 2005. - 67 p. ; 20 cm. - (Várpalotai füzetek, ISSN 1218-6368 ; 6.)

21. Kulturális élet a két világháború között Várpalotán. - 143 p.

22. Kulturális élet a két világháború között Várpalotán / Pacsuné Fodor Sára. - Várpalota : Várpalota Polgármesteri Hivatal Humán Közszolgálati Iroda, 1994. - 136 p. : ill.

23. Mária-tisztelet Várpalotán. - kézirat 1991. - Várpalota. - 65 p. : ill.

24.Más népek fiainak magyarságba való olvadásának folyamata a nemzetiségtudat megtartásával [2001]. - [2], 130 p.  Megyei Múzeumi néprajzi pályázat kiemelt I. díj (2002), Országos Néprajzi és Nyelvjárást gyűjtő pályázat országos I. díj (Népi Hagyományok Alapítvány)

25. Megyeháza / Pacsuné Fodor Sára, Szabó Pál Csaba ; [fotó Pintér László]. - Várpalota : Szindbád K., 2001. - 48x21 cm

26.  A mesélő Dönci bácsi : félig-meddig igaz történet. - 5 p.

27.  Múlt és jelen iskolánk életében : A Nepomuki Szent János Római Katolikus Leányiskola / írta és szerk. Pacsuné Fodor Sára. - Várpalota : Kolibri, 2004. - 24 p. ; 21 cm  ISBN 963-216-707-4

28. Nagy Lajos uradalmi cseléd és leszármazottai 1990. - Várpalota. - 100 p. : ill.

29. Nemcsak néptanító volt. - 2 p. *Fodor Ödön (1895-1959)

30.  Németh Imre cipészmester élete 1990. - Várpalota. - 27 p. : ill.

31.  Népművészeti hagyományok a Bakony, Balaton-felvidéken. - 3 p.

32. A Nepomuki Szent János R. K. Leányiskola alapítása és múltbeli működése. - Várpalota. - 24,[2] p.

33. A néprajztól a helytörténetig 1996. - Várpalota. - 13 p. Országos nyugdíjas pedagógus pályázat (dicséret)

34. Egy néptanító életútja : Fodor Ödön várpalotai pedagógus. - Pályamunka 1984. - [Várpalota]. - 40 lev.

35. Az öntevékeny bábjátszás története Várpalotán. - 9 p.

36.  Az öntevékeny bábjátszás története Várpalotán / Pacsu Gergelyné. - In: Várpalotai helytörténeti értesítő, 2., p. 55-71. - ill.

37. Palota várának dicső napjai : történelmi adatok alapján keretjátékra és marionette bábszínpadra alkalmazva. - 30 p.

38. Palotai Bokréta. - Várpalota Bábnapló. - kézirat

39. A palotai csapók 1992. - Várpalota. - 85 lev. : ill.

40. A palotai meszesek / Pacsuné Fodor Sára. - In: Honismeret. - 5. sz. (1989.), p. 54-57

41. A palotai meszesek / Pacsuné Fodor Sára. - Várpalota : [King Print Nyomda], 1995. - 98 p. : ill. ; 21 cm  ISBN 963-650-177-7

42. A palotai meszesek I. 1985. - Várpalota. – 73 p. : ill. + 3 mell.

43.  A palotai meszesek II. 1988. - Várpalota. - 104 p. : ill.

44.  A palotai meszesek somogyi kapcsolatai, emlékei. - 6 p.

45. A paraszti árucsere Várpalotán : Válaszok dr. Latzkovits Emőke Veszprém és dr. Petercsál Tivadar Eger kérdőívére. - 11 p. Tart.: Kérdőív a paraszti árucsere tanulmányozásához, szempontok a paraszti önéletrajz írásához

46. Régi megyeháza épületmaradványa. - 5 p.

47. Egy régi palotai család, a Bátor család / Pacsuné Fodor Sára. - Várpalota : Légy Színes Kht., 2004. - 166 p. : ill. ; színes + 1 térk. mell.  ISBN 963-21777-5-4

48. Régi palotai iskolák / Pacsuné Fodor Sára. - In: Megyei Pedagógiai Körkép. - 27. évf. 4. sz., p. 7-16

49. Tájház / Pacsuné Fodor Sára ; [fotó Pintér László]. - Várpalota : Szindbád Kht., 2001. - 48x21 cm

50. Tájház Várpalotán. - 7 p.

51. A település rövid története. - 3 p.

52. Tizenöt éves a várpalotai helytörténeti gyűjtemény / Pacsuné Fodor Sára. - In: Honismeret. - 29. évf. 5. sz. (2001. október), p. 28-29

53.A török időben elpusztult palotai Ferences kolostor rövid története / Pacsuné Fodor Sára. - In: Várpalotai füzetek, 3., p. 44-53. - ill.

54. A török időkben elpusztult várpalotai Szent Ferenc rendi kolostor története / Pacsuné Fodor Sára. - [Várpalota], [1990]. - 19 lev. : ill.

55. Úttörő bábjátszó szakkörök Várpalotán 1980. - Várpalota. - 18 p.

56. Úttörő bábjátszó szakkörök Várpalotán / Pacsuné Fodor Sára. - In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok. 8., Harmincöt éves az úttörőmozgalom : Válogatás az úttörőtörténet-kutatás Veszprém megyei eredményeiből, p. 129-136. - ill.

57. Várpalota helytörténeti kézikönyve / Pacsuné Fodor Sára. - [Várpalota], [1993] (King Print Nyomda). - 180 p. : ill. ; 20 cm

58. Várpalota helytörténeti olvasókönyve. - 210 p.

59. A várpalotai cserkészcsapat múltja röviden 1991. - Várpalota. - 5 p.

60. A várpalotai helytörténeti gyűjtemény / Pacsuné Fodor Sári. - In: Honismeret. - XVIII. 2-3. sz. (1990), p. 140-141.

61. A várpalotai Ifjúsági és Úttörőház : betekintés a város kulturális életébe. - Várpalota. - 97 p.

62. A várpalotai iskolák története : legrégibb időktől az államosításig [1989]. - [Várpalota]. - 106, [12] p.

63. A várpalotai iskolák története : a legrégibb időktől 1948-ig / Pacsuné Fodor Sára. - Veszprém : Magyar Pedagógiai Társaság. Veszprém Megyei Tagozat, 1991. - 76 p. ; 21 cm.  ISBN 963-04-0201-7

64. A várpalotai iskolák története a legrégibb időktől az államosításig 1989. - Várpalota. - 117 p. : ill.

65. Várpalotai Kossuth utca. - 12 p.

67. A várpalotai Kossuth utca, régen Csapó utca. - 9 p.

68. Várpalotai temetők. - 72 p.

69. Várpalotai tutyikészítő cipészek / Pacsuné Fodor Sára. - In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok. 14., Válogatás helytörténeti, nérajzi, üzemtörténeti pályaművekből, valamint szakdolgozatokból és előadásokból, p. 137-155. - ill.

70. Várpalotai tutyikészítők. - Várpalota, 1988. - 61 lev. : ill.

71. Várpalotai utcák névadói . - Várpalota, 2000. - 60 p.

72. Várpalotai utcák névadói / Pacsuné Fodor Sára. - Várpalota : Városszépítő és Védő Egyesület, 2000. - 64 p. : ill. ; 21 cm. - (Várpalotai füzetek, ISSN 1218-6368 ; 5.)  ISBN 963-00-4084-0

73. A Várpalotai Vadrózsák Bábcsoport története. - Várpalota. - 28 p.  Megyei közművelődési pályázat (1981) különdíj

74. Winkler Márton néptanító 1990. - Várpalota. - 12 p. + Várpalotai Római Katholikus két tanítóval bíró elemi fiú-iskola értesítője az 1888/89 tanévről

75. "Zengő lélek muzsikája" : emlékezés egy néptanítóra. - 6 p.

76. A Kossuth utca és lakói / Pacsuné Fodor Sára és Szabadi Béla írásai ; [előszó Huszár Pál]. - Várpalota : Krúdy Gyula Városi Könyvtár, 2005. – 67 p. ; 20 cm. - (Várpalotai füzetek, ISSN 1218-6368 ; 6.)

77. Megyeháza / Pacsuné Fodor Sára, Szabó Pál Csaba ; [fotó Pintér László].- Várpalota : Szindbád K., 2001. - 48x21 cm

Oklevelei

 

 

please do NOT follow this link