Könyvtárhasználati Szabályzat

THURY-VÁR Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtár Könyvtárhasználati Szabályzata
(Utolsó módosítás: 2022. 01. 01.)

Érvényes: 2015. szeptember 1-jétől

1. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár nyitvatartási ideje

Hétfő: zárva
Keddtől–péntekig: 8.00–18.00 óráig,
Szombaton: 8.00–13.00 óráig.
Vasárnap: zárva.
Hétfő: zárva.

A nyári iskolai szünet ideje alatt (június 15-től szeptember 1-ig) a könyvtár szombaton zárva tart, és előre meghirdetett módon módosul a nyitva tartás.

2. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár gyűjteményrészei

2.1. Fő gyűjteményrészek

• Felnőttkönyvtár,
• Gyermekkönyvtár,
• Helyismereti gyűjtemény,
www.krudylib.hu honlap
www.konyvtarpalota.hu honlap

2.2. Különgyűjtemények

• EU-különgyűjtemény,
• Trianon-különgyűjtemény,
• Cigány kisebbségi különgyűjtemény,
• Ukrán kisebbségi különgyűjtemény,
• Bán Aladár Különgyűjtemény,
• Szíj Rezső különgyűjtemény,
• Muzeális könyvek gyűjteménye
• Szocialista könyvek különgyűjteménye.

3. A könyvtár használói

A könyvtár használója lehet minden természetes és jogi személy, aki a könyvtárhasználat feltételeit teljesíti.

4. A térítésmentes könyvtárhasználat feltételei és esetei

4.1. Regisztrációhoz nem kötött könyvtárhasználati lehetőségek

1. könyvtári rendezvények látogatása (kivéve: a regisztrált/beiratkozott könyvtárhasználóknak rendezett illetve a belépőjegyesnek meghirdetett rendezvényeket),
2. szórólapok, plakátok elhelyezése a „Szabad a tábla” információs falon.
3. A www.krudylib.hu használata. Részletes szabályozását a jelen Könyvtárhasználati szabályzat III. számú melléklete tartalmazza.

4.2. Regisztrációhoz kötött könyvtárhasználati lehetőségek

A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 56. § alapján a következő alapszolgáltatások illetik meg ingyenesen, beiratkozási díj nélkül (de az említett tv. 57. § (1) bekezdésében meghatározott adatok regisztrálása után) a könyvtárhasználókat:

a) a könyvtár látogatása,
b) a könyvtár gyűjteményének helyben használata (kivéve a helyismereti gyűjteményt és raktárban található dokumentumokat!),
c) az állományfeltáró eszközök (katalógusok, OPAC) használata,
d) információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól.

5. A térítéses könyvtári szolgáltatások igénybevételének feltételei

Az előző pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatások térítésesen vehetőek igénybe. A térítéses szolgáltatások egy része csak könyvtári tagsággal vehető igénybe. 

5.1. A könyvtárba való beiratkozás

a) A könyvtárba való beiratkozással szerezhető könyvtári tagság.
b) A beiratkozási (tagsági) díj összegét a Könyvtárhasználati Szabályzat I. számú melléklete tartalmazza.
c) A beiratkozási díj 365 – illetve fél éves beiratkozás esetében – 183 napra szól a beiratkozás időpontjától számítva.
d) A beiratkozott könyvtárhasználó ingyenesen kölcsönözheti azokat a könyvtári dokumentumokat, amelyeket az állományfeltáró eszközeink illetve a dokumentumokon található jelzések által kölcsönözhetőnek minősítettünk.
e) A beiratkozott könyvtárhasználó egyes szolgáltatásokat (lásd I. számú melléklet) kedvezményesen vehet igénybe.
f) A helyismereti dokumentumgyűjtemény használata a fokozott védelem miatt beiratkozáshoz kötött (féléves beiratkozás lehetősége!).
g) A könyvtárközi kölcsönzés igénybevétele könyvtári tagsághoz kötött.

5.2. A könyvtári beiratkozást nem igénylő szolgáltatások igénybevétele

a) A könyvtári térítéses szolgáltatásoknak azon tételeihez, amelyek az 5.1.1. pontban nincsenek felsorolva, nem szükséges a könyvtári tagság. Ezeket a Könyvtárhasználati Szabályzat I. számú mellékletében meghatározott díjak kifizetésével lehet igénybe venni.
b) Napijegy váltása a következő szolgáltatások igénybe vételére jogosít:  raktári állomány helyben használata,  irodalomkutatás 10 tételig,  fél órát meg nem haladó információkeresés igénylése könyvtárostól.

6. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének kedvezményezettjei

a) Az 1997. évi CXL. tv. 56. § 6. bekezdése alapján a 16 éven aluliak és a 70 éven felüliek mentesülnek a beiratkozási (tagsági) díj megfizetése alól. A pedagógusok és a diákok más jogszabályban megállapítottak szerinti kedvezményekben részesülnek.
b) mozgássérültek, vakok és gyengénlátók, közgyűjteményi dolgozók térítésmentesen iratkozhatnak be a könyvtárba.
c) Álláskeresők, GYES-, GYED-, GYÁS-ban részesülők, 70 év alatti nyugdíjasok, 16 év feletti diákok kedvezményesen iratkozhatnak be.
d) A kedvezményre jogosultak a kedvezményre jogosító igazolványuk bemutatásával, a jogosultság igazolása után vehetik igénybe a kedvezményüket. 

7. A könyvtárhasználók nyilvántartása

7.1. A könyvtári tagság létesítésének feltételei

 

a) A könyvtár a 4. pontban felsorolt térítésmentes szolgáltatásokat igénybe vevők személyes adatait (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyazonosító okmány száma) az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) alapján regisztrálja.
b) Külföldi állampolgár regisztrálásához ill. beiratkozásához ideiglenes tartózkodási engedélyének és útlevelének, az EU tagországokból érkezőknek – a jogszabályban rögzítettek szerint – személyi igazolványának bemutatása szükséges. Az ideiglenes tartózkodási engedéllyel nem rendelkező külföldi állampolgár könyvtári tagságához egy 18 éven felüli magyar állampolgár kezessége szükséges.
c) A könyvtári szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználó a beiratkozáskor a nyilvántartás céljából a 7. a) pontban felsorolt személyes adatait közli és igazolja, illetve az azokban bekövetkezett változásokat a későbbiekben kötelezően bejelenti.
d) A 4. pontban felsoroltakon kívüli szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználóról a 7. a.) pontban felsorolt adatokon kívül a könyvtár további adatokat is gyűjt és nyilvántart állományvédelmi és ügyfélkapcsolati okokból, melyek közlését a könyvtárhasználó megtagadhatja (foglalkozás, munkahely, telefon, e-mail cím; valamint diákigazolvány/pedagógus/nyugdíjas igazolvány száma (kedvezmények igénybevevői esetén).
e) A Könyvtárhasználó a megadott elérhetőségekkel felruházza a Könyvtárat, hogy ezekre az elérhetőségekre ügyfélkapcsolati, könyvtári marketing célú leveleket, üzeneteket küldjön.
f) A személyes adatok védelméről és a jogszerű adatkezelésről a könyvtár köteles gondoskodni az 1992. évi LXIII. tv. rendelkezései alapján. A részletes adatvédelmi szabályozást a Könyvtárhasználati Szabályzat 2. számú Könyvtári adatvédelmi szabályzat c. melléklete tartalmazza.
g) A könyvtárhasználó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait, továbbá nyilatkozatot ír alá, amelyben azok betartását, illetőleg a károkozásért az anyagi felelősséget vállalja. A korlátozottan cselekvőképes illetve cselekvőképtelen személy esetében annak törvényes képviselője vállal anyagi felelősséget.
h) A beiratkozott könyvtárhasználó tagsági kártyát kap, amelyet köteles megőrizni és minden könyvtárhasználat alkalmával felmutatni. A beiratkozáskor kapott tagsági kártya ingyenes, azonban annak elvesztése, ill. megrongálódása esetén a pótlásért díjat 6 számítunk fel. (Díjszabása a Könyvtárhasználati Szabályzat I. számú mellékletében van szabályozva.)
i) A jelen Könyvtárhasználati szabályzat II. számú, könyvtári adatvédelemről szóló melléklete rendelkezik a kijelölt adatvédelmi felelős személyéről. 

7.2. A könyvtári tagság inaktívvá válása és végleges megszűnése

A könyvtári tagság nem szűnik meg, ha a könyvtárhasználó a tagsági díját nem fizeti meg, csak inaktív taggá válik. A könyvtári tagságot véglegesen csak írásos formában lehet megszüntetni. A könyvtári tagság megszűnik a természetes személy halálával, kilépéssel, kizárással.

8. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének szabályai

8.1. Általános szabályok

a) A kölcsönző könyvtáros köteles ellenőrizni, hogy érvényes könyvtári tagsággal rendelkezik-e a könyvtárhasználó, szigorúan tilos más tagsági kártyájával a könyvtárhasználat!
b) Felnőtt könyvtárhasználó egy-egy alkalommal legfeljebb 10 kötet könyvet kölcsönözhet. A határidő 4 hét, amely – ha más könyvtárhasználó közben nem igényelte a könyvet – meghosszabbítható.
c) Felnőtt könyvtárhasználó egy alkalommal 5 db időszaki kiadványt (folyóiratot, hetilapot) kölcsönözhet 1 hetes határidővel, amely – ha más könyvtárhasználó nem igényelte – meghosszabbítható.
d) Felnőtt könyvtárhasználó egy alkalommal 5 db hangoskönyvet kölcsönözhet 4 hetes határidővel, amely – ha más könyvtárhasználó közben nem igényelte – meghosszabbítható.
e) Felnőtt könyvtárhasználó egy alkalommal 3 db DVD-filmet kölcsönözhet 3 napos határidővel, amely – ha más könyvtárhasználó közben nem igényelte – meghosszabbítható a kezelési díj újbóli kifizetése után.
f) A vakok- és gyengénlátók hangoskönyvtári állományából egyszerre 10 db hangdokumentum kölcsönözhető 4 hetes kölcsönzési határidővel.
g) Gyermek (itt: 14 éven aluli) könyvtárhasználó egy alkalommal legfeljebb 6 kötet könyvet kölcsönözhet 4 hetes kölcsönzési határidővel, amely – ha a kötetet nem keresik – meghosszabbítható.
h) Folyóiratot, hangos-képes (audiovizuális) dokumentumot gyermek csak helyben használhat.
i) A dokumentumok kölcsönzési határidejének hosszabbítása történhet: személyesen, telefonon és e-mailben, a Textlib katalógusunk honlapján keresztül, közösségi oldalon, honlapunk csevegőprogramján keresztül.
j) Hosszabbítás esetén a könyvtár kötelezheti a könyvtárhasználót a kölcsönzött dokumentum bemutatására!
k) A felnőtt- és a gyermekkönyvtár állományában meglévő, de kikölcsönzött műveket a könyvtáros a könyvtárhasználó kérésére előjegyzi, majd a dokumentum beérkezéséről a könyvtárhasználót értesíti. Díjszabását a Könyvtárhasználati Szabályzat 1. számú melléklete szabályozza.
l) A kölcsönzési határidőt mulasztó – ha a határidő meghosszabbítását nem kérte – késedelmi díjat fizet. A díjszabását a Könyvtárhasználati Szabályzat 1. számú melléklete szabályozza.
m) A kölcsönzési határidőt mulasztó könyvtárhasználóval szemben, aki a kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtár írásbeli felszólításai ellenére sem hozza vissza, bírósági eljárás kezdeményezhető.
n) Elveszett, megrongált dokumentum tényleges értékét vagy a helyrehozáshoz szükséges költségeket (másolás, javítás, kötés stb.) a könyvtárhasználó köteles megtéríteni.
o) A könyvtár helyben használatra kijelölt állománya kizárólag helyben használható! A helyben használatra kijelölt (túlnyomórészt a helyismereti, kézikönyvtári és segédkönyvtári) dokumentumokból csak kivételes esetben, a könyvtárvezető engedélyével lehet kölcsönözni.
p) Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai helyben olvasásra vehetők igénybe szabadpolcról, a régebbieket illetve az összegyűjtött évfolyamokat a könyvtárostól lehet kérni. A napilapok nem kölcsönözhetők, ezeknek helyben használatára van lehetőség. A folyóiratok nem aktuális (azaz a korábbi) számai kölcsönözhetőek.
q) A könyvtári anyagokról fénymásolat kérhető. Díjszabását a Könyvtárhasználati Szabályzat 1. számú melléklete szabályozza.
r) Hang-, illetve hangosképes dokumentumokról a könyvtár nem készít másolatot. 

8.2. A könyvtárközi kölcsönzés szabályai

1. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáltatást igénylő könyvtárhasználónak a 73/2003. (V.28.) korm. rend. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről című jogszabály alapján. Az így használt dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönadó határozza meg.

2. Eredetiben küldött dokumentum átkölcsönzése esetén az igénylő könyvtárhasználót terheli a könyvtárközi kölcsönzés díja, amely magában foglalja az ügyintézés és a kiértesítés költségét. Ennek díjszabását Könyvtárhasználati Szabályzat I. számú melléklete szabályozza.

3. Az igénylő könyvtárhasználót terheli a dokumentum visszaküldésével kapcsolatos tényleges postaköltség összege.

4. A másolatban vagy elektronikusan kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja meg. A másolati díj az igénylő könyvtárhasználót terheli. 

9. A számítógép-használat általános szabályai

a) A szolgáltatásokat beiratkozott könyvtárhasználók, ill. regisztrációs jeggyel rendelkező látogatók vehetik igénybe, akiknek be kell mutatniuk tagsági kártyájukat (vagy egyéb személyazonosításra alkalmas okmányukat) az adminisztrációt végző könyvtárosnak a használat idejére.

b) A könyvtár számítógépeit csak a könyvtár munkatársai kapcsolhatják be ill. indíthatják újra.

c) A könyvtárhasználó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve az operációs rendszer beállítási lehetőségeit is. Ha üzemzavart észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.).

d) A könyvtárhasználó nem telepíthet szoftverterméket a könyvtárban használt számítógépekre, az internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie kell. A könyvtárhasználó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat fenti tevékenysége során.

e) Közízlést sértő, törvénybe ütköző tartalmú webhelyek látogatása illetve onnan állományok letöltése nem engedélyezett.

f) A könyvtárhasználó az általa letöltött vagy létrehozott állományok mentését saját mobil adathordozóra végezheti, az adatvédelmi, szerzői jogi és vírusvédelmi előírások betartásával.

g) A 14 év alattiak kizárólag a gyermekvédelmi szűrőprogrammal ellátott számítógépeket használhatják.

h) A DJP Pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk az interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó DJP mentor szolgáltatást.

i) A CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok, DVD-ROMok térítési díj nélkül helyben használhatók, a járulékos szolgáltatások (úm. nyomtatás, szkennelés) azonban térítéskötelesek. A könyvtár nem készíthet másolatot sem CDROM, DVD-ROM adatbázisról, sem ismeretterjesztő CD-ROM-ról, DVD-ROM-ról. 

10. Egyéb szabályok

a) A könyvtár egész területén tilos a dohányzás!

b) A könyvtár kéri és elvárja a könyvtárhasználóktól az állományok és a berendezések védelmét. A könyvtár épületét, berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetésszerűen használni, illetve a nem rendeltetésszerű használatból származó kárt megtéríteni.

c) A könyvtárban a könyvtárhasználók másokat nem zavarhatnak.

d) Az információs és kölcsönzőpult mögött található ruhatár használata ingyenes és kötelező.

e) A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

f) A könyvtár helyiségeit az önkormányzati intézmények és a város civil szerveződései számára egyedi megállapodásokban szabályozott módon bocsáthatja rendelkezésre.

g) A könyvtár előadóterme az alaptevékenységgel össze nem függő, üzleti célú tevékenységre – külön megállapodás alapján – bérbe vehető. (A bérleti díj mértéke a Könyvtárhasználati Szabályzat I. számú melléklete tartalmazza.)

h) A könyvtár helyiségeinek rendelkezésre bocsátása esetén a ténylegesen felmerülő plusz költségekre (világítás, takarítás, ügyelet, nem alaptevékenység jellegű szolgáltatás stb.) igényt tarthat. A könyvtár eszközeinek igénybevétele esetén ez a díj a könyvtár vezetőjével kötött megállapodás szerint növekszik (pl. interaktív tábla, laptop, projektor és vetítővászon).

i) A könyvtárhasználók Várpalota Város Önkormányzatánál mint tulajdonosnál, illetve a THURY-VÁR Nonprofit Kft. ügyvezetőjénél és a Krúdy Gyula Városi Könyvtár vezetőjénél kezdeményezhetik a jelen Könyvtárhasználati Szabályzat módosítását.

j) A könyvtár a jelen könyvtárhasználati szabályzatának módosítására fenntartja a jogot, amelyről külön értesítést senkinek nem küld. A mindenkor aktuális könyvtárhasználati szabályzat megtekinthető a www.krudylib.hu webhelyen, illetve a könyvtár épületében elhelyezett faliújságon.

Záradék:
Jelen Könyvtárhasználati Szabályzat 2015. szeptember 1-jétől határozatlan ideig érvényes. A szabályzatban szereplő díjak mértékét a THURY-VÁR Nonprofit Kft. állapítja meg. Várpalota, 2015. szeptember 1.

Egyes számú melléklet - A szolgáltatások díjszabása

A Krúdy Gyula Városi Könyvtár szolgáltatásainak díjszabása

Beiratkozási díjak (egy évre)
Munkaviszonyban állók 1 000 Ft
Családi beiratkozás (minimum 3  azonos lakcímen lakó közeli hozzátartozó /Ptk. 685./ §-a) 1 500 Ft
16 év feletti diákok 500 Ft
álláskeresők, jövedelempótló támogatásban részesülők 500 Ft
GYES-en, GYED-en lévők, GYÁS-ban részesülők 500 Ft
70 éven aluli nyugdíjasok 500 Ft
16 éven aluliak ingyenes
70 éven felüliek ingyenes
mozgássérültek, vakok és gyengénlátók ingyenes
Közgyűjteményi dolgozók, pedagógusok ingyenes
Napijegy (raktári állomány használata, egyes értéknövelt könyvtári szolgáltatások igénybevétele) 150 Ft
Tagsági kártya pótlása 100 Ft
Féléves beiratkozási díj: a beiratkozóra vonatkozó éves díj fele
(kivéve családi beiratkozás, ami csak éves lehet!)
konyvtarpalota.hu webáruház éves beiratkozási díj 1000 Ft

Késedelmi díjak
könyv, illetve hangoskönyv esetén 10 Ft/példány/nap+kezelési költségek
időszaki kiadványok, hanglemezek 10 Ft/példány/nap+kezelési költségek
DVD-k esetén 150 Ft/példány/nap+kezelési költségek

Kezelési költség

  • I. felszólítás esetében: postai úton kiküldve 200,- Ft
  • II. felszólítás esetében: postai úton kiküldve 200,- Ft (+ a korábbi 200 Ft kezelési költség)
  • III. tértivevényes felszólítás esetében: 1000,- Ft (+ a korábbi 400 Ft kezelési költség)

Ha az I. és II. felszólítás nem postai úton, hanem elektronikus levélben (e-mail-ben) kerül kiküldésre, akkor ezekre a tételekre nem számítunk fel kezelési költséget.

Könyvtárközi kölcsönzés
könyvtárközi kölcsönzés 250 Ft/dokumentum (+ a visszapostázás költsége)

Értéknövelt könyvtári szolgáltatások
Előjegyzés értesítési díja, e-mail:  0 Ft
levél, telefon, sms (előre kell fizetni!): 20 Ft/alkalom

Irodalomkutatás (10 tétel/napot meghaladó) 20 Ft/tétel
Fél órát meghaladó, könyvtáros igénybevételével történő információkeresés (naponként) 150 Ft / megkezdett 15 perc

Tanfolyamok részvételi díja
(szellemi munka technikája, számítógép-használat,
ingyenes internetes információforrások, stb.) 900 Ft/óra/fő (min. 10 fő esetén)
2000 Ft/óra (1 fő esetén)
(Egy órát meghaladó igény
esetén kedvezmény adható)

Nem nyomtatott könyvtári dokumentumok kezelési díja
DVD kezelési díja 300Ft/db/3 nap

Internet/számítógép használatának díja
2022. február 1-jétől ingyenes

Irodai szolgáltatások díja
Fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás
A/4: 20 Ft/oldal; 100 oldal felett 15 Ft/oldal
A/3: 40 Ft/oldal
Színes fénymásolás, nyomtatás beiratkozottak számára:
A/4: 150 Ft/oldal
A/3: 300 Ft/oldal
Színes fénymásolás, nyomtatás nem beiratkozottak számára:
A/4: 200 Ft/oldal
A/3: 400 Ft/oldal
Szkennelés könyvtári anyagból: 150 Ft/oldal
Szkennelés hozott anyagból: 60 Ft/oldal
Fax küldése: belföldre 200 Ft/oldal; külföldre 800 Ft/oldal
Laminálás: A/4 200 Ft/oldal; A/3 400 Ft/oldal
Spirálozás: 750 Ft/dokumentum
+ kedvezmény azok számára, akik 5 éve folyamatosan könyvtári tagok, és nem halmoztak fel tartozást:
Fekete-fehér fénymásolás, nyomtatás:
A/4: 15 Ft/oldal; 100 oldal felett 10 Ft/oldal; A/3: 30 Ft/oldal
Színes fénymásolás, nyomtatás:
A/4: 100 Ft/oldal; A/3: 200 Ft/oldal

Digitális reprográfiai szolgáltatások
Információ mentése CD-re, DVD-re 200 Ft/db (A lemez árát magában foglalja)

Terembérlet
Előadóterem bérleti díja (legkisebb fizetendő egység: fél óra) br. 3.500 Ft/óra
 

Kettes számú melléklet – Könyvtári adatvédelmi szabályzat

(2009. március 1-től belső szabályzatként már érvényben!)

Az adatkezelés célja: a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásainak igénybevételéhez való hozzáférés.
Az adatok fajtája és kezelése: 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) értelmében a könyvtárhasználónak a beiratkozáskor a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia:
• név,
• anyja neve,
• születési helye és ideje,
• lakcíme,
• személyazonosító okmány száma.
Megadható: foglalkozás, munkahely, telefon, e-mail cím (ügyfélkapcsolati okokból) valamint diák-, pedagógus-, nyugdíjas igazolvány száma (kedvezmények igénybevevői esetén kötelező!).

A könyvtár a személyes adatok védelméről az erre vonatkozó jogszabályok szerint köteles gondoskodni. A Könyvtárhasználó a megadott elérhetőségekkel felruházza a Könyvtárat, hogy ezekre az elérhetőségekre ügyfélkapcsolati, könyvtári tájékoztató jellegű leveleket, üzeneteket küldjön.
 

Érintettek köre: A Krúdy Gyula Városi Könyvtár szolgáltatásait igénybe vevők.
Az adatok forrása: a könyvtárhasználó által bemutatott személyi igazolvány vagy útlevél.
A továbbított adatok fajtája, címzettje és a továbbítás jogalapja: –
Az egyes adatfajták törlési határideje:
A könyvtári tagság megszűnése. Kivéve: azon könyvtári tagok adatai, akik a könyvtári integrált rendszer adatai alapján tartozást halmoztak fel.

Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó neve, címe (székhelye), a tényleges adatkezelés, illetve az adatfeldolgozás helye és az adatfeldolgozónak az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége.

Név: THURY-VÁR Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár
Székhely: 8100 Várpalota, Thury-vár, Hunyadi Mátyás tér 1.
Telephely: 8100 Várpalota, Szent István út 28.
Cégjegyzékszám: 19-09-511595
Cégbejegyzés: Veszprém Megyei  Bíróság mint Cégbíróság
Adószám: 20780302-2-19
Belső adatvédelmi felelős: Budai László
Telefon: 88/592-060
Elektronikus levélcím:

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. - Krúdy Gyula Városi Könyvtárban végzett adatfeldolgozási feladatok:
• a könyvtárhasználók adatbázisának karbantartása,
• a szerverek és az adatbázisok karbantartása, könyvtárhasználókból célcsoportok készítése, hírlevelek kiküldése,
• elektronikus és papíralapú regisztrációs kérelmek számítógépes feldolgozása,
• könyvtártagsági kártyák elkészítése, aktiválása, esetleg postázása.

Hármas számú melléklet – A www.krudylib.hu honlap szabályzata

A www.krudylib.hu website használatának szabályzata és adatvédelmi nyilatkozata
(2009. március 1-től belső szabályzatként már érvényben!)

A www.krudylib.hu honlap/website Felhasználói az adataik megadásával felhatalmazzák a THURY-VÁR Nonprofit Kft.-t (továbbiakban Kiadót) a személyes adataik jelen Nyilatkozat szerint történő felhasználására. A Felhasználók adatszolgáltatása minden esetben önkéntes. A Kiadó a tudtára jutott személyes adatokat harmadik félnek nem adja át. A honlap egyes részeinek letöltésekor automatikusan kisméretű adatfájlt, ún. "sütit" ("cookie") helyezhetünk el Felhasználók számítógépén. A "süti" egy kis adatfájl, amelyet a webhely küld és tárol a Felhasználók számítógépének merevlemezén. Ez bizonyos esetekben személyes adatokat tartalmazhat. A Felhasználók letilthatják a sütit, amelynek pontos módjáról a Felhasználó által használt böngésző útmutatójából tájékozódhatnak. 

Működés
A Kiadó a honlapot úgy alakította ki, hogy azt személyes adatai megadása nélkül érhesse el minden Felhasználó, de a honlap használatakor a Felhasználó számítógépének egyes paramétereiről, (pl. IP-cím, a használt operációs rendszer és böngésző típusa) automatikusan rögzített naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, a Kiadó kizárólag anonim látogatottsági statisztika készítése és a portál fejlesztése érdekében használja fel őket.
A rögzített adatokról aggregált formában a következő oldalon látható statisztikák készülnek: http://www.krudylib.hu/cgi-bin/awstats.pl
https://crm.niif.hu
Az IP-cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.
Ezen adatokat a Felhasználók által megadott egyéb adatokkal semmilyen formában nem kapcsoljuk össze. 

Adatbiztonsági intézkedések
A webszerver fizikailag védett helyen található, fizikai és szoftveres védelme a Kiadó és a szervert üzemeltető vállalkozó között megkötött szerződésben rögzítetteknek megfelelően történik. A megjelölt adatokhoz kizárólag a kijelölt rendszergazdák férhetnek hozzá.

Regisztráció
Egyes szolgáltatásaink igénybevételéhez Felhasználóknak regisztrációs kérdőívet kell kitölteniük. A Kiadó a regisztráció során keletkező információkat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli, így azokhoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá. Az információk megadására a Kiadó kizárólag azért kéri a Felhasználókat, hogy statisztikai adatokat nyerjen. Segítségükkel a Kiadó a szolgáltatásait a Felhasználóink érdeklődésének megfelelően fejlesztheti tovább. A Kiadó egyes információkat statisztikai formában nyilvánosságra hozhat annak érdekében, hogy szolgáltatások működéséről tájékoztassa az érdeklődőket. 

Az adatkezelés célja
A fent megjelölt adatok felvételének célja egyrészt látogatottsági statisztikák készítése, másrészt biztonsági célokat is szolgál (a Felhasználók jogosultságainak azonosítása). A Kiadó a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja fel és harmadik félnek nem adja ki. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes hozzájárulása. Személyes adataik kezeléséről a Felhasználóink tájékoztatást kérhetnek. A Kiadó kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól. 

Elérhetőségi adatok kezelése
A Kiadó a Felhasználók elérésére alkalmas adatokat (például e-mail címeket, chat azonosítókat, telefonszámokat, címeket, stb.) kizárólag a Felhasználók által előzetesen jóváhagyott célra veszi igénybe, azokat a Felhasználók előzetes írásbeli engedélye nélkül (a törvényben előírt kivételektől eltekintve) harmadik fél részére semmilyen körülmények között nem adja át. Amennyiben a Kiadó szolgáltatás-kínálatának bővítése ezt szükségessé teszi, egyes esetekben tájékoztató anyagokat küld Felhasználóknak.  
A Kiadó a Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatait (telefonszám, cím, stb.) kizárólag a regisztráció során gyűjti, azonban a Felhasználóknak lehetősége van az adatok megadása során nyilatkozni arról, hogy ezek publikussá tehetőek-e.  

Nyilvános kommunikációs lehetőségek 
A Kiadó szolgáltatásainak részét képező nyilvános kommunikációs csatornákat (fórum, blog, cset) minden Felhasználó saját felelősségére veszi igénybe. A különböző hozzászólások szerzői joga az adott Felhasználót illeti, ugyanakkor a Kiadó jogosult azokból korlátozás nélkül idézni, illetve azokat sokszorosítani. A hozzászólások harmadik fél által csak személyes használatra nyomtathatók, tölthetőek le, illetve terjeszthetők, és kizárólag a Kiadó írásbeli hozzájárulásával lehet őket felhasználni.
 
A Kiadó rendelkezésére bocsátott személyes adatok törléséről az adatok tulajdonosának írásban (levél, e-mail) kell rendelkeznie az oldal üzemeltetője felé. 

A Kiadó által üzemeltetett honlap Oldalai tartalmazhatnak olyan ugróhivatkozásokat (link), amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért felelősséget nem vállalunk.

Adatok és információk
A www.krudylib.hu domainnév, valamint a „krudylib.hu” név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása – a hivatkozás kivételével – kizárólag a THURY-VÁR Nonprofit Kft. előzetes és kifejezett írásos hozzájárulásával lehetséges. 
A www.krudylib.hu honlap/website bármely szolgáltatásának igénybevételével, az oldalak megtekintésével a Felhasználó az alábbiakat automatikusan elfogadja: 
• a portálon megjelenített adatok és információk szerzői jogi védelem alatt állnak és a Kiadó tulajdonát képezi.
• A jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket vonhat maga után. A Kiadó követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését. A Kiadó fenntart minden, az itt található tartalom bárminemű másolására, terjesztésére vonatkozó jogot.  
• A Kiadó írásos hozzájárulása nélkül tilos a honlap/website tartalmának vagy egy részének (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és újrakiadása vagy értékesítése.  
• A honlap megtekintése díjmentes, saját használatra egyes részei számítógépre lementhetők, vagy kinyomtathatók, de a honlapon található adatok és információk utánközlése kizárólag a Kiadó külön írásos engedélyével lehetséges. 
• A honlap részeinek letöltési mértéke nem veszélyeztetheti a weboldal működését. Amennyiben ilyen jelenség tapasztalható, az adott IP cím felé minden adatforgalom lezárható, illetve jogi eljárás indítható a szolgáltatás veszélyeztetése miatt.  
• A „Fórum” és a „Blog” rovatba beírt hozzászólások rendelkezési jogáról a hozzászóló Felhasználó automatikusan lemond, így azok a Kiadó által szabadon felhasználhatók, újraközölhetők a hozzászólás beírójának külön engedélye nélkül is.

Felelősség
 A www.krudylib.hu honlap üzemeltetése során a Kiadó igyekszik a lehető legpontosabb információkat szolgáltatni. Az információk esetleges félreértéséből, vagy a helytelen következtetések levonásából eredő esetleges károkért a Kiadó nem vállalja a felelősséget. A Kiadó a forrás segítségével közölt cikkeket változtatás nélkül adja közre, ezért a cikkek szereplőivel nem azonosul és a cikkek mondanivalója nem a Kiadó véleményét tükrözi.
A honlapon megjelenő hirdetések tartalmáért a Kiadó nem vállal felelősséget. A Kiadó igyekszik körültekintően eljárni a hirdetésekkel kapcsolatban, de az azokon vállalt akciós ajánlatok, árak és egyéb információk valódiságáért kizárólag a hirdető alany felel. 
 A „Fórum” és „Blog” menüpontok alatti szolgáltatás oldalain megjelenő szövegek, valamint a kapcsolódó hozzászólások (amelyek a Felhasználóktól származnak) tartalmát a Kiadó rendszeresen ellenőrzi, és szükség esetén a lentebb leírtak alapján kezeli. A www.krudylib.hu honlap ezekkel a szolgáltatásokkal az információ és az eszmecsere szabad áramlásának ad teret, viszont az ott megjelenő információkkal nem feltétlenül ért egyet.  
A honlap üzemeltetése során a Kiadó igyekszik a „Fórum” és „Blog” menüpontok alatt esetlegesen megjelenő jogot, törvényt, becsületet sértő hozzászólásokat részlegesen vagy teljes terjedelmükben törölni, amennyiben az alábbi esetek fennállnak: rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás (nemzeti, faji, etnikai, vallási vagy egyéb csoportok ellen), nemzeti jelkép megsértése, rémhírterjesztés vagy pánikkeltés, közveszéllyel fenyegetés, személyi jogok, jó hírnév megsértése, a Kiadó ill. a www.krudylib.hu honlap üzleti érdekeinek megsértése. 
 Tilos ezen kívül a hozzászólásokban direkt kereskedelmi reklámot, vagy arra sugalló információt megjelentetni, illetve a Kiadó ill. a www.krudylib.hu honlap üzleti érdekeit megsérteni.
 A fenti elvekkel ütköző hozzászólásokat a Kiadó saját észlelés, vagy bejelentés után a lehető legrövidebb időn belül megvizsgálja, és szükség esetén részben vagy teljes egészében törli. Kirívó vagy megismétlődő esetben az érintett Felhasználó(k) kitiltása is alkalmazható a Fórum rendjének fenntartása érdekében.  
 A Kiadó megfelelő technikai megoldásokkal védi a honlap regisztrált Felhasználóinak a honlapon megjelenő személyes adatait (név, e-mail cím, avatar kép, elérhetőségi adatok stb.), de az ilyen mások által is megtekinthető adatok esetleges rosszindulatú felhasználásáért nem vállalja a felelősséget. 

Korlátozások
 A honlap használatából vagy elérhetetlenségéből, használhatatlanságából eredő bármilyen kár megtérítését a Kiadó kizárja. Az elektronikus formában továbbított üzenetek megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében a Kiadó minden kártérítési felelősséget kizár.  
A honlapon található külső hivatkozások általi tartalom nem áll a Kiadó befolyása alatt, ezért ezekért a tartalmakért a Kiadó felelősséggel nem tartozik.  

A Kiadó fenntartja a jogot a weboldal tartalmának és jelen nyilatkozatnak előzetes értesítés nélkül történő megváltoztatására.

Négyes számú melléklet – "Szabad a tábla"

„Szabad a tábla” információs ablak hirdetési szabályzata
(2009. május 1-től belső szabályzatként már érvényben!)

A hirdetési felületet  a THURY-VÁR Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár (8100 Várpalota, Szt. István út 28.) – továbbiakban Üzemeltető – biztosítja. Az, aki a hirdetőtáblára hirdetést, reklámot helyez el, egyben elfogadja jelen hirdetési szabályzatot.

Díjmentes hirdetés
Az Üzemeltető hirdetések extra szolgáltatások nélküli elhelyezését biztosítja A/4-es méretig 60 napig ingyenesen. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a szolgáltatási díj bevezetésére és annak módosítására.

Szabálytalan hirdetések törlése, módosítása:
Az Üzemeltető fenntartja a hirdetőtáblán megjelenő hirdetések, reklámok, és egyéb tartalmak módosításának, törlésének a jogát, amennyiben az alábbi pontok közül valamelyiket sérti:
• a hirdetés tartalma bármely módon jogsértő,
• a feltüntetett információ megtévesztésre alkalmas,
• a hirdető A/4-es méretnél nagyobb méretű hirdetés(ek)et helyez el,
• a hirdetés jó erkölcsbe ütközik.

Felelősség kizárása
A hirdetőtáblán elhelyezett hirdetések, reklámok, plakátok vagy egyéb anyagok tartalmáért kizárólag a hirdetés feladóját vagy megrendelőjét terheli a felelősség. Az Üzemeltető kizárja a saját felelősségét mindazon károkért és hátrányokért, amelyek a hirdetőtáblán elhelyezett anyagokból származnak, beleértve a harmadik félnek okozott károkat is. Továbbá az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal a hirdetőtábla használatából adódó károkért, illetve bármely más fél zavaró megnyilvánulásáért vagy viselkedéséért, bármilyen jogsértésért, beleértve a szellemi tulajdonjogokat is.

 

Egyéb rendelkezések

Jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az egyéb hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Ötös számú melléklet – Textlib e-mail-küldő szolgáltatása

(2016. június 15-étől érvényben!)

Az előzetes figyelmeztető, valamint visszahozatalra felszólító e-mail-küldő szolgáltatás szabályzata

2016. április 1-jétől könyvtárunk új szolgáltatást vezetett be, melynek lényege, hogy a kölcsönzési határidő lejárta előtt 2 nappal a Textlib-rendszer e-mail-t küld, melyben felhívja  Könyvtárhasználó figyelmét a lejárati határidő közeledtére. Ez  Könyvtárhasználó kifejezett kérésére kikapcsolható lehetőség.

Könyvtárhasználó nyilatkozhat arról, hogy az e-mail-ben történő figyelmeztetés kiküldését követően – ha Könyvtárhasználó a türelmi idő leteltével sem hozza vissza a kölcsönzött dokumentumokat –  az I. és II. felszólítást nem postai, hanem elektronikus úton (e-mail-ben) kívánja megkapni. A szolgáltatás ingyenes, feltétele, hogy Könyvtárhasználó rendelkezzen elektronikus postafiókkal. (A szolgáltatás igénybevétele a késedelmi díj megfizetése alól nem mentesít!)

Postafiókját regisztrálhatja könyvtárunk katalógusán keresztül is, mely elérhető a honlapról vagy közvetlenül a http://katalogus.krudylib.hu/ oldalon.

A THURY-VÁR Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár (továbbiakban Könyvtár) vállalja, hogy a Textlib integrált könyvtári rendszerében generált (a könyvtárhasználó által kölcsönzött dokumentumok lejárati határidejének közeledtéről, valamint a lejárt határidejű dokumentumokkal kapcsolatos első két értesítő) e-maileket kiküldi, azonban nem vállalja a felelősséget abban a vonatkozásban, hogy azok ténylegesen meg is érkeznek Könyvtárhasználó e-mail címére.

 Könyvtárhasználó köteles bejelenteni az adataiban bekövetkezett olyan változásokat, amelyek a nyilatkozattételkor rögzítésre kerültek. Ennek elmulasztásából adódó károkért Könyvtár semmilyen felelősséget nem vállal. Könyvtár csak Könyvtárhasználó által megadott e-mail címre köteles küldeni a szolgáltatással kapcsolatos információkat, ezért a valós e-mail cím megadására, az e-mail cím esetleges változásának bejelentésére Könyvtárhasználó kifejezetten kötelezettséget vállal. Könyvtárhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat, kódokat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért kizárólag Könyvtárhasználó felel.

A szolgáltatás igénybevételét az első személyes könyvtárhasználatkor minden esetben írásos nyilatkozattal kérjük megerősíteni, melynek szövege:

Nyilatkozat

Alulírott nyilatkozom, hogy a Könyvtárhasználati Szabályzat részét képező Az előzetes figyelmeztető, valamint visszahozatalra felszólító e-mail küldő szolgáltatás szabályzata című melléklet egy példányát átvettem, az abban foglaltakat megismertem, magamra nézve kötelező erejűnek ismerem el, illetve az abban foglaltakat betartom.

 

please do NOT follow this link