bullet

Könyvtári tagság nélkül igénybe vehető szolgáltatások

bullet

Könyvtári tagsághoz kötött szolgáltatások

bullet

Tagsági (beiratkozási) díj

bullet

A könyvtárlátogatók nyilvántartása

bullet

Kölcsönzési határidők

bullet

Dokumentumok előjegyzése

bullet

Könyvtárközi kölcsönzés

bullet

Késedelmi díjak

bullet

Elveszett vagy megrongálódott dokumentum térítési díja

bullet

Olvasótermi állomány használata

bullet

Időszaki kiadványok használata (folyóiratok, napilapok)

bullet

Videótár (DVD filmek és videók)

bullet

A számítógép-használat feltételei

bullet

Az internet használatának feltételei

bullet

Szövegszerkesztés

bullet

CD-ROM-ok használata

bullet

Szkennelés

bullet

Nyomtatás

bullet

Fénymásolás

Változások a könyvtárhasználati szabályzatban 2008. április 1-től:

A nyitvatartási idő bővült:
Hétfőtől péntekig: 10-18 óráig, szombaton: 8-13 óráig tartunk nyitva.
Minden hónap első hétfői munkanapja szünnap (belső szakmai munkák lebonyolítása céljából). Nyári iskolai szünetben (június 15-től szeptember 1-jéig): a könyvtár szombaton zárva tart.

Kölcsönözhetővé vált a videótár állománya az olvasók számára (DVD filmek, videófilmek). Egy alkalommal 3 db DVD filmet, ill. videófilmet lehet kölcsönözni 2 napos határidővel, amely - ha más olvasó közben nem igényelte - egyszer meghosszabbítható.

A számítógép-használathoz kötődő szolgáltatások között új szolgáltatásként bevezettük a szkennelést (A/4 oldal ára: 300 Ft).

Az eMagyarország Pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk az interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást. Térítéskötelesek a 8. h) pontban felsorolt járulékos szolgáltatások.

Változások a könyvtárhasználati szabályzatban 2007. január 1-től:

Könyvtári tagsági (beiratkozási) díj: Lehetőség van féléves beiratkozásra, melynek díja minden esetben (felnőtt, tanuló) az éves díj fele. Családi beiratkozás esetén (felnőttek, tanulók egyszerre) a beiratkozási díj 1500 Ft/év. Ez a beiratkozás nem felezhető.

Könyvtárközi kölcsönzés díja: 250 Ft/dokumentum (amely magába foglalja az ügyintézés és a kiértesítés összegét), plusz a dokumentum visszaküldésével kapcsolatos tényleges postaköltség összege.

Az internet használata: a térítési díj minden beiratkozott olvasónak: 200 Ft/óra. Azok a rendszeresen internetet használók, akik beiratkozott olvasói a könyvtárnak, kedvezményes 10 óra időtartamú bérletet vásárolhatnak, melyet saját igényeik szerint, részletekben használhatnak fel. A bérlet ára: 1000 Ft. Azon látogatók, akik nem olvasói a városi könyvtárnak, s alkalmi jelleggel szeretnék igénybe venni az internet szolgáltatást, 300 Ft/óra térítési díjat kötelesek fizetni.

A könyvtár előadóterme az alaptevékenységgel össze nem függő üzleti célú tevékenységre - külön megállapodás alapján - bérbe vehető. A bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb, mint 2000 Ft/óra. A könyvtár eszközeinek igénybevétele esetén ez a díj a könyvtár vezetőjével kötött megállapodás szerint növekszik (pl. TV, DVD, projektor és vetítővászon).

Könyvtárhasználati szabályzat

50/2008. (III.27.) sz. képviselő-testületi határozat
Érvényes: 2008. április 1-től

1. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár nyitvatartási ideje:

Hétfőtől - péntekig: 10.00–18.00 óráig
Szombaton: 8.00–13.00 óráig
Minden hónap első hétfői munkanapja szünnap.

Nyári iskolai szünetben (június 15-től szeptember 1-ig):
a könyvtár szombaton zárva.

 

2. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár részlegei (gyűjteményrészei):

Felnőttkönyvtár
Gyermekkönyvtár
Zenemű-, hang- és videotár
Helytörténeti gyűjtemény

 

3. A könyvtár használója lehet minden természetes
és jogi személy.

4. A könyvtárhasználat ingyenes, ha a használó:

 1. A könyvtárat, illetve a könyvtári rendezvényeket látogatja (könyvtárhasználati foglalkozások óvodás kortól középiskolásig, igényre más csoportoknak is, könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, ismeretterjesztő előadások, alaptevékenységgel összefüggésben szervezett kiállítások stb.).

 2. A könyvtári gyűjteményrészek állományának példányait helyben használja.

 3. Az állományfeltáró eszközöket (katalógusok, a kölcsönzőtérben elhelyezett számítógépes adatbázis) használja, valamint ha a könyvtár klubövezetében elhelyezett közhasznú információs szolgáltatást (a városi önkormányzat tevékenységének dokumentumai, egyéb helyi közhasznú információk, menetrendek, pályaválasztási útmutatók, tájékoztatók, stb.) igényli.

 4. Ha a könyvtár, ill. az országos könyvtári rendszer működésével és szolgáltatásaival összefüggő bármilyen információra van szüksége.

 

5. Könyvtári tagsági (beiratkozási) díj

A könyvtárhasználat beiratkozáshoz és beiratkozási díj befizetéséhez kötött, ha a használó a könyvtári gyűjtemény példányait kölcsönzi, illetve ha könyvtárközi kölcsönzést vesz igénybe.

A beiratkozási díj:

a) Munkaviszonyban állóknak: 1000 Ft

b) Munkanélkülieknek, jövedelempótló támogatásban részesülőknek, GYES-en lévőknek, nyugdíjasoknak: 500 Ft

c) Diákigazolvánnyal rendelkező 16 év feletti tanulóknak, főiskolai, egyetemi hallgatóknak: 500 Ft
(A mindenkori beiratkozási díj 50 %-a.)

d) 16 év alattiaknak, 70 év felettieknek, a vakok- és gyengénlátóknak, mozgáskorlátozottaknak, könyvtári, levéltári, múzeumi, közművelődési intézmények dolgozóinak és pedagógus igazolvánnyal rendelkezőknek nem kell beiratkozási díjat fizetni.

e) A beiratkozási díj 365 napra szól (a beiratkozás időpontjától számítva).

f) A meghatározott kedvezményekre való jogosultságot a beiratkozáskor igazolni kell.

g) Lehetőség van féléves beiratkozásra, melynek díja minden esetben (felnőtt, tanuló) az éves díj fele.

h) Családi beiratkozás esetén (felnőttek, tanulók egyszerre) a beiratkozási díj 1500,- Ft/év. Ez a beiratkozás nem felezhető.

6. Könyvtárlátogatók nyilvántartása

 1. A könyvtár a 4. a-c.) pontban felsorolt ingyenes szolgáltatásokat igénybe vevők személyes adatait (név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolvány vagy útlevél száma) az 1997. évi CXL. tv. 57. § (1) alapján regisztrálja.

 2. Az 5. pontban felsorolt szolgáltatásokat igénybe vevő könyvtárhasználó a beiratkozáskor a nyilvántartás céljából a 6.) a) pontban felsorolt személyes adatait közli és igazolja, illetve az azokban bekövetkezett változásokat a későbbiekben kötelezően bejelenti.

 3. Az 5. pontban felsorolt szolgáltatásokat igénybevevő könyvtárhasználóról a 6. a.) pontban felsoroltakon kívül a könyvtár további adatokat is gyűjt és nyilvántart állományvédelmi és ügyfélkapcsolati okokból, melyek közlését a könyvtárhasználó megtagadhatja (foglalkozás, munkahely, telefon, e-mail cím; valamint diákigazolvány/pedagógus/nyugdíjas igazolvány száma (kedvezmények igénybevevői esetén).

 4. A személyes adatok védelméről és a jogszerű adatkezelésről a könyvtár köteles gondoskodni az 1992. évi LXIII. tv. rendelkezései alapján.

 5. Az olvasó a beiratkozáskor megismeri a könyvtári szolgáltatásokat, a könyvtárhasználat szabályait, továbbá nyilatkozatot ír alá, amelyben azok betartását, illetőleg a károkozásért az anyagi felelősséget vállalja. A tanulóért szülője, gondviselője (eltartója) vállal anyagi felelősséget.

 6. A beiratkozott olvasójegyet kap,  amelyet megőrizni és könyvtárhasználat alkalmával felmutatni köteles. A beiratkozáskor (ill. a tagság évente történő megújításakor) kapott olvasójegy ingyenes, azonban annak elvesztése, ill. megrongálódása esetén a pótlásért 100,- Ft díjat számítunk fel.

7. A könyvtári szolgáltatások igénybevételének szabályai

 1. Az állományvédelem és a statisztikai adatszolgáltatás igényli, hogy a könyvtárhasználó, a beiratkozott olvasó nyilvántartás céljából a regisztrációs pultnál, illetve a kölcsönző térben szolgálatot teljesítő olvasószolgálati könyvtárosnál jelentkezzék (a rendezvényeket kivéve). A könyvtárhasználó számozott napijegyet kap, amit távozáskor lead, a beiratkozott olvasó olvasójegyét adja le, amelyet távozáskor visszakap.

 2. Felnőtt olvasó egy-egy alkalommal legfeljebb 10 kötet könyvet kölcsönözhet. A határidő 4 hét, amely - ha más olvasó közben nem igényelte a könyvet - egyszer meghosszabbítható. A felnőtt olvasó egy alkalommal 5 db hanglemezt, ill. 5 db időszaki kiadványt (folyóiratot, hetilapot) kölcsönözhető 1 hetes határidővel, amely - ha más olvasó nem igényelte - egyszer meghosszabbítható.

  A felnőtt olvasó egy alkalommal 5 db hangoskönyvet kölcsönözhet 4 hetes határidővel, amely - ha más olvasó közben nem igényelte - egyszer meghosszabbítható. A felnőtt olvasó egy alkalommal 3 db DVD filmet, ill. videofilmet kölcsönözhet 2 napos határidővel, amely - ha más olvasó közben nem igényelte - egyszer meghosszabbítható.

  A vakok- és gyengénlátók hangoskönyvtári állományából egyszerre 30 db hangkazetta kölcsönözhető 60 napos kölcsönzési határidővel.

 3. Gyermek (14 éven aluli) olvasó egy alkalommal legfeljebb 6 kötet könyvet kölcsönözhet 4 hetes kölcsönzési határidővel, amely - ha a kötetet nem keresik - egyszer meghosszabbítható. Folyóiratot, hanglemezt gyermek csak helyben használhat!

 4. A felnőtt- és a gyermekkönyvtár állományában meglévő, de kikölcsönzött műveket a könyvtáros az olvasó kérésére előjegyzi, majd a dokumentum beérkezéséről az olvasót értesíti.

 5. A Krúdy Gyula Városi Könyvtár állományából hiányzó dokumentumokat könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk a szolgáltatást igénylő olvasónak a 73/2003. (V.28.) korm. rend. az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerről című jogszabály alapján. Az így használt dokumentum kölcsönzési feltételeit a kölcsönadó határozza meg. Eredetiben küldött dokumentum átkölcsönzése esetén a könyvtárközi kölcsönzés díja 250,- Ft/dokumentum (amely magában foglalja az ügyintézés és a kiértesítés költségét), plusz a dokumentum visszaküldésével kapcsolatos tényleges postaköltség összege. A másolatban kapott dokumentum fénymásolási díját a küldő könyvtár állapítja meg, és a másolati díj az igénylő olvasót terheli.

 6. A kölcsönzési határidőt mulasztó ha a határidő meghosszabbítását nem kérte késedelmi díjat fizet. Ez könyvkölcsönzés és hangoskönyvek esetén: 7 Ft/nap/példány + 100 Ft posta- és egyéb ügyviteli költség (felszólításonként). Időszaki kiadványok (ill. azok mellékletei) és hanglemezek esetén a késedelmi díj naponta 50 Ft/példány. DVD filmek, videófilmek esetén a késedelmi díj naponta 150 Ft/példány.

 7. A kölcsönzési határidőt mulasztó olvasóval szemben, aki a kikölcsönzött dokumentumokat a könyvtár írásbeli felszólításai ellenére sem hozza vissza, bírósági eljárás kezdeményezhető.

 8. Elveszett, megrongált dokumentum, hanglemez tényleges értékét vagy a helyrehozáshoz szükséges költségeket (másolás, javítás, kötés stb.) az olvasó köteles megtéríteni.

 9. A könyvtár olvasótermi állománya csak helyben használható. Az olvasótermi és segédkönyvtári dokumentumokból csak kivételes esetben, az igazgató és az olvasószolgálati csoportvezető engedélyével lehet kölcsönözni.

 10. Az időszaki kiadványok legfrissebb példányai a klubövezetben szabadpolcról helyben olvasásra vehetők kézbe, a régebbieket, illetve az összegyűjtött évfolyamokat a könyvtárostól lehet kérni. Az időszaki kiadványok egy része, valamint a napilapok nem kölcsönözhetők, ezek helyben használatára az olvasóteremben van lehetőség. A kölcsönözhető időszaki kiadványok külön folyóiratállványon találhatók.

 11. A könyvtári anyagokról fénymásolat kérhető. A fénymásolás díja: A4-es méretért 15 Ft oldalanként, A3-as méretért 30 Ft oldalanként.

 12. A számítógépes jogszabálygyűjteményből, illetve egyéb adatbázisból nyomtatás kérhető, A4-es méretben oldalanként 50 Ft; színes nyomtatás esetén 150 Ft.

 13. A hangdokumentumokról a könyvtár nem készít másolatot. A videótár állományát az alaptevékenységgel összefüggő saját rendezvényeken lehet megtekinteni, valamint ezek példányai kölcsönözhetők is. A kölcsönzés díja: 300 Ft/példány.

8. A számítógép-használat általános szabályai

 1. A szolgáltatásokat beiratkozott olvasók, ill. napijeggyel rendelkező látogatók vehetik igénybe, akiknek le kell adniuk olvasójegyüket, valamint személyi igazolványukat (vagy egyéb személyazonosításra alkalmas okmányukat) az adminisztrációt végző könyvtárosnak a használat idejére.

 2. A számítógépeket csak könyvtári munkatársak kapcsolhatják be, indíthatják újra.

 3. Az olvasó a számítógépek programbeállításait nem változtathatja meg, ideértve az operációs rendszer beállítási lehetőségeit is.) Ha üzemzavart észlel, köteles bejelenteni a könyvtárosnak anélkül, hogy az üzemzavar elhárítására beavatkozást kezdeményezne (az elindított program nem futtatható, rendellenes kilépés a programból, lefagyás stb.).

 4. Az olvasó nem telepíthet szoftverteméket a könyvtárban használt számítógépekre, az internetről letöltött állományokat haladéktalanul törölnie kell. Az olvasó köteles betartani a szerzői jogi és egyéb licence előírásokat fenti tevékenysége során.

 5. Közízlést sértő tartalmú webhelyek látogatása, onnan állományok letöltése nem engedélyezett.

 6. A gyermekrészlegbe beiratkozott olvasók csak a könyvtáros felügyeletével használhatják a számítógépeket.

 7. Az olvasó az általa letöltött vagy létrehozott állományok mentését saját mobil adathordozóra végezheti, az adatvédelmi, szerzői jogi és vírusvédelmi előírások betartásával.

 8. A számítógép-használathoz (internet, szövegszerkesztés, táblázatkezelés, CD-ROM, DVD-ROM) kötődő járulékos szolgáltatások beiratkozott olvasóink és a könyvtári tagsággal nem rendelkezők számára egyaránt díjkötelesek:
  Nyomtatás (fekete-fehér): 50 Ft/oldal
  Nyomtatás (színes): 150 Ft/oldal
  Szkennelés (A/4): 300 Ft/oldal

9. Az internet használata

a) Térítési díj: minden beiratkozott olvasóknak: 200 Ft/óra.
(A 14 év alattiak kizárólag könyvtáros felügyeletével használhatják).
A térítési díj megállapítása negyedórás intervallumokban történik, legkisebb használati időtartam: negyedóra. 

b) Azok a rendszeresen internetet használók, akik beiratkozott olvasói a könyvtárnak, kedvezményes 10 óra időtartamú bérletet vásárolhatnak, melyet saját igény szerint, részletekben használhatnak fel. A bérlet ára: 1000 Ft.

c) Azon látogatók, akik nem tagjai a városi könyvtárnak és alkalmi jelleggel szeretnék igénybe venni az internet szolgáltatást, 300 Ft/óra térítési díjat kötelesek fizetni. (A térítési díj megállapítása negyedórás intervallumokban történik, legkisebb használati időtartam: negyedóra.)

d) Civil szervezetek hivatalos képviselője részére havi 2x1 óra ingyenes internethasználat áll rendelkezésre, előzetes időpont-egyeztetéssel.

e) Térítéskötelesek a 8. h) pontban felsorolt járulékos szolgáltatások.

f) Az eMagyarország Pont szolgáltatás keretében költségtérítés-mentesen biztosítjuk az interneten elérhető e-Közszolgáltatásokhoz való korlátlan hozzáférést, minden ezen szolgáltatásokhoz kapcsolódó információ- és tartalomkutatást, valamint az ezekhez kapcsolódó eTanácsadói szolgáltatást. Térítéskötelesek a 8. h) pontban felsorolt járulékos szolgáltatások.

10. Szövegszerkesztés, táblázatkezelés

a) Térítési díj beiratkozott olvasóknak: 200 Ft/óra

b) Azon látogatók, akik nem tagjai a városi könyvtárnak, s alkalmi jelleggel (napijeggyel) szeretnék igénybe venni a szövegszerkesztést, ill. táblázatkezelést, 300 Ft/óra térítési díjat kötelesek fizetni.

c) Térítéskötelesek a 8. h) pontban felsorolt járulékos szolgáltatások.

11. CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok használata

A CD-ROM, DVD-ROM adatbázisok és ismeretterjesztő CD-ROM-ok, DVD-ROM-ok térítési díj nélkül helyben használhatók, a járulékos szolgáltatások azonban a 8. h) pont alapján térítéskötelesek. Másolatot a könyvtár nem készíthet sem CD-ROM, DVD-ROM adatbázisról, sem ismeretterjesztő CD-ROM-ról, DVD-ROM-ról.

12. Egyéb szabályok

a) A könyvtárhasználóktól és a beiratkozott olvasóktól a könyvtár kéri és elvárja az állományok és a berendezések védelmét, az elmélyült munkát biztosító csendet, a rádióhasználat, mobiltelefon-használat mellőzését.

b) Tilos a dohányzás a könyvtár közösségi tereiben, az irodákban és a raktárban. Dohányozni csak a külső és a belső bejárati ajtó közötti ún. "szélfogóban" lehet úgy, hogy ez idő alatt a könyvtár belső terei felé nyíló ajtót csukva kell tartani.

c) A könyvtár ideiglenesen megtagadhatja a szolgáltatások teljesítését attól, akinek tartozása van, ill. a könyvtár használatára vonatkozó szabályokat megszegi. Eltiltható a könyvtár használatától az, akinek a magatartása a többi könyvtárhasználót jogai gyakorlásában tartósan akadályozza, egészségét veszélyezteti, nyugalmát tartósan zavarja.

 d) A könyvtár helyiségeit az önkormányzati intézmények és a város civil szerveződései számára ingyenesen átengedi, de a ténylegesen felmerülő plusz költségekre (világítás, takarítás, ügyelet, nem alaptevékenység jellegű szolgáltatás stb.) igényt tarthat.

e) A könyvtár előadóterme az alaptevékenységgel össze nem függő, üzleti célú tevékenységre - külön megállapodás alapján - bérbe vehető. A bérleti díj mértéke nem lehet kevesebb, mint 2000 Ft/óra.
A könyvtár eszközeinek igénybevétele esetén ez a díj a könyvtár vezetőjével kötött megállapodás szerint növekszik (pl. TV, DVD, projektor és vetítővászon).

f) A könyvtárhasználók kezdeményezhetik a fenntartónál a használati szabályzat módosítását.

Záradék:
Jelen könyvtárhasználati szabályzatot Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozta meg a képviselő-testületi határozatában. A szabályzat 2008. április 1-jétől határozatlan ideig érvényes. A szabályzatban szereplő díjak mértékét az éves költségvetési rendeletekkel összhangban Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete módosíthatja, s döntését a könyvtárhasználati szabályzatba átvezeti.

Várpalota, 2008. március 27. 

Németh Árpád                                                      
polgármester

Máténé dr. Ignácz Anita
jegyző

 
   
 

[ A lap tetejére ]